Klubova vystava 06.10.2018

Klubova vystava 06.10.2018