Pripúšťanie

Ako postupovať pri žiadosti o vydanie pripúštacieho povolenia

 1. Chovateľ dôkladne vyplní žiadosť o pripúšťacie povolenie
 2. Do kolónky chovateľ – meno a adresa uvedie svoje meno a adresu (nie meno a adresu pôvodného chovateľa suky!)
 3. Ak chovateľ nie je zároveň majiteľom suky (napríklad ak ide odchovať vrh na suke svojho známeho), uvedie jeho meno do kolónky Majiteľ suky
 4. Chovateľ môže uviesť do žiadosti troch rôznych krycích psov
 5. Chovateľ si musí zistiť či každý vybraný pes splnil podmienky uchovnenia vo svojej krajine
 6. Jeden z rodičovského páru musí byť DNA CEA a TNS NORMAL. Túto skutočnosť musí doložiť
 7. K vyplnenej žiadosti o pripúšťacie povolenie priloží:
 • Kópiu PP krycieho psa/psov
 • Kópiu vyhodnotenia RTG na DBK krycieho psa/psov
 • Kópiu bonitačnej karty/protokolu o uchovnenie/prípadne doloží, že daný pes už odchoval šteňatá pod FCI
 • Kópiu výsledkov DNA testov na CEA a TNS z povolených laboratórií. Ak je Pes DNA NORMAL po rodičoch treba doložiť kópie výsledkov rodičov (ak to nie je uvedené v PP krycieho psa)
 • Kópiu členského preukazu s platnou známkou na konkrétny kalendárny rok, ak sa jedná o prvú žiadosť ktorú v daný rok poradcovi chovu zaslal. Ak v daný rok už zasielal potvrdenie o členstve, toto potvrdenie nemusí opätovne zasielať.
 • Kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za vydanie pripúšťacieho povolenia vo výške 5 € pre člena klubu a 25 € pre nečlena klubu (v prípade urýchleného pripúšťacieho povolenia- po predchádzajúcej mailovej komunikácii s poradcom chovu, viď. ako postupovať pri žiadosti o vydanie pripúšťacieho povolenia,  pre člena 40 EUR pre nečlena 70 EUR)
 • Pri platbe treba uviesť do poznámky Vaše meno, žiadosť o pripúšťacie povolenie a aktuálny rok
 • V prípade ak žiada opätovne o vydanie pripúšťacieho povolenia na rovnakého psa, na ktorého už kedysi povolenie žiadal nemusí opätovne zasielať dokumenty k danému psovi, avšak je potrebné aby pred zaslaním žiadosti napísal mail poradcovi chovu a popýtal sa ho či má v archíve všetky potrebné dokumenty k danému psovi (je možné že predošlá žiadosť bola zaslaná v dobe keď bol platný pôvodný chovateľský poriadok)  

Dokumenty zasielajte vo vodeodolnom obale napr. euro obale!
Chovateľ musí poslať žiadosť minimálne 4 týždne pred predpokladaným háraním suky!

Po predchádzajúcej mailovej konzultácii s poradcom chovu je možné požiadať o urýchlené vydanie pripúšťacieho povolenia, ktoré slúži na urgentné vybavenie v prípade neočakávaného hárania suky (do 7 dní). V prípade, že už bola podaná žiadosť, urgencia je možná po komunikácii s poradcom chovu a doplatení rozdielu z platby- potvrdenie o platbe sa v tomto prípade posiela mailom, viď. poplatky.

Chovateľ zašle do 8 dní po nakrytí poradcovi chovu žltú kópiu z pripúšťacieho povolenia!
Pred zaslaním žiadosti si poriadne prekontroluje správnosť údajov a priložené dokumenty!
Všetky potrebné dokumenty zašle poradcovi chovu!
Bez potrebných dokumentov nebude možné žiadosť vybaviť!

Postup má informatívny charakter, žiadateľ je povinný si jeho správnosť prekontrolovať s chovateľským poriadkom.

Kontakt

BORDER COLLIE CLUB SLOVAKIA
Podkarpatská 16
90203 Pezinok
Slovensko