Platby

Platby poukazujte na účet klubu:
Bankové spojenie: Tatra banka, Bratislava
IBAN CODE: SK 02 1100 0000 0026 6825 0084
SWIFT CODE: TATRSKBX
Majiteľ účtu: BCCSK, Podkarpatská 16, 902 03 Pezinok

Nezaplatenie členského poplatku v zmysle platných Stanov BCCSK má za následok automaticky stratenie
členstva v klube. Pri úhrade členského poplatku prosím uvádzajte do poznámky svoje meno priezvisko, text členské a rok za ktorý je hradené. Neidentifikované platby sú považované za sponzorský príspevok.

Členstvo

CHOV

Pre členov klubu

Pre nečlenov klubu

Bonitácia

Poplatok pre členov BCCSK

Poplatok pre nečlenov BCCSK

Pri úhrade poplatku za bonitáciu prosím uvádzajte do poznámky svoje meno / priezvisko a text: bonitácia na príslušný rok/.

Inzercia

Kontakt

BORDER COLLIE CLUB SLOVAKIA
Podkarpatská 16
90203 Pezinok
Slovensko