Zápis šteniat

Ako postupovať pri zasielaní prihlášky na zápis šteniat

 1. Chovateľ spolu s veterinárnym lekárom riadne vyplní prihlášku na zápis šteniat
 2. Chovateľ zašle prihlášku na zápis šteniat spolu s potvrdeným tlačivom na kontrolu vrhu s dostatočnou časovou rezervou aby poradca chovu mohol zaslať túto prihlášku do 60 dní max. 3 mesiacov od narodenia šteniat na SPZ. V prípade nedodržania sa výdaj rodokmeňov posudzuje na kynologickej rade a financie za výdaj rodokmeňov sa zdvojnásobujú.
 3. Odporúčame, vzhľadom k časovej rezerve, chovateľom zaslať poradcovi potrebné dokumenty do 6 týždňov veku šteniat!
 4. Do prihlášky na zápis šteniat sa vypisujú najprv psy, potom suky podľa abecedného poradia písmen, napríklad ak vrh začína na písmeno A prvý bude napísaný pes menom Aaron, druhý  pes Alex, tretia suka Aala, štvrtá suka Abala atď…
 5. K originálnej prihláške na zápis šteniat priloží:
 1. Opätovne všetky potrebné kópie dokumentov ku kryciemu psovi a matke šteniat t.j. kópiu PP, vyhodnotenia RTG na DBK (u suky aj DLK), vyhodnotenie DNA testov na CEA a TNS
 2. Kópie ostatných výsledkov z výstav/skúšok, zdravotných vyšetrení ako od otca šteniat tak aj od matky, teda to čo chce aby mali šteňatá uvedené v rodokmeni
 3. Riadne vyplnené a potvrdené tlačivo Kontrola vrhu
 4. Kópiu potvrdenia o platbe za zápis vrhu vo výške 10€ pre člena klubu a 30€ pre nečlena klubu
 5. Kópiu členského preukazu s platnou známkou na konkrétny kalendárny rok, ak sa jedná o prvú žiadosť ktorú v daný rok poradcovi chovu zaslal. Ak v daný rok už zasielal potvrdenie o členstve, toto potvrdenie nemusí opätovne zasielať – PLATÍ PRE ČLENOV KLUBU BCCSK.
 6. Kópiu potvrdenia o členstve v SPZ, t.j. členský preukaz s platnou známkou na konkrétny kalendárny rok.

Chovateľ oznámi narodenie šteniat prostredníctvom mailu poradcovi chovu do 3 dní od narodenia šteniat. Do oznamu uvedie dátum narodenia, počet šteniat, pohlavie, prípadné problémy pri pôrode, úhyn šteniat atď.

Prosíme všetkých majiteľov a chovateľov aby si pred zaslaním prihlášky na zápis šteniat poriadne prekontrolovali či správne vyplnili žiadosť a priložili všetky potrebné dokumenty.

Dokumenty zasielajte vo vodeodolnom obale napr. euro obale!
Všetky potrebné dokumenty zašle poradcovi chovu!
Bez potrebných dokumentov nebude možné žiadosť vybaviť!

Postup má informatívny charakter, žiadateľ je povinný si jeho správnosť prekontrolovať s chovateľským poriadkom.

Kontakt

BORDER COLLIE CLUB SLOVAKIA
Podkarpatská 16
90203 Pezinok
Slovensko

Máte otázku?