Zápis šteniat

Ako postupovať pri zasielaní prihlášky na zápis šteniat

 1. Poradca chovu pošle chovateľovi po nahlásení vrhu mailom potrebnú dokumentáciu k zápisu šteniat.
 2. Chovateľ spolu s veterinárnym lekárom riadne vyplní prihlášku na zápis šteniat
 3. Chovateľ zašle prihlášku na zápis šteniat spolu s potvrdeným tlačivom na kontrolu vrhu s dostatočnou časovou rezervou aby poradca chovu mohol zaslať túto prihlášku do 60 dni max 3 mesiacov od narodenia šteniat na SPZ. V prípade nedodržania sa výdaj rodokmeňov posudzuje na kynologickej rade a financie za výdaj rodokmeňov sa zdvojnásobujú.
 4. Odporúčame, vzhľadom k časovej rezerve, chovateľom zaslať poradcovi potrebné dokumenty do 6 týždňov veku šteniat!
 5. Do prihlášky na zápis šteniat sa vypisujú najprv všetky psy, potom všetky suky. Mená šteniat z jedného vrhu musia začínať rovnakým písmenom. Počet znakov ( v rátane medzier ) v mene (to nezahŕňa názov chovateľskej stanice) šteňaťa môže byť max 20.
 6. K originálnej prihláške na zápis šteniat priloží:
 1. Opätovne všetky potrebné kópie dokumentov ku kryciemu psovi  (ak sa jedná o zahraničného psa ) a matke šteniat t.j. kópiu PP, vyhodnotenia RTG na DBK ( u suky aj DLK a OCD), vyhodnotenie DNA testov na CEA a TNS. Neposielajú sa znovu kópie bonitačnej karty (  ak sa jedná o chovného psa zo SR a chovnej suky )
 2. Kópie ostatných výsledkov z výstav/skúšok, zdravotných vyšetrení ako od otca šteniat tak aj od matky, teda to čo chce aby mali šteňatá uvedené v rodokmeni
 3. Riadne vyplnené a potvrdené tlačivo Kontrola vrhu 
 4. Kópiu potvrdenia o platbe za zápis vrhu vo výške 10 eur pre člena klubu a 30 eur pre nečlena klubu
 5. Kópiu potvrdenia o členstve v SPZ, t.j. členský preukaz s platnou známkou za konkrétny rok. Členovia BCCSK sú automaticky členovia SPZ.
 6. Kópiu členského preukazu s platnou známkou na konkrétny kalendárny rok, ak sa jedná o prvú žiadosť ktorú v daný rok poradcovy chovu zaslal. Ak v daný rok už zasielal potvrdenie o členstve, toto potvrdenie nemusí opätovne zasielať.

Chovateľ oznámi narodenie šteniat prostredníctvom mailu poradcovi chovu do 3 dní od narodenia šteniat. Do oznamu uvedie dátum narodenia, počet šteniat, pohlavie, prípadné problémy pri pôrode, úhyn šteniat atď.

Prosíme všetkých majiteľov a chovateľov aby si pred zaslaním prihlášky na zápis šteniat poriadne prekontrolovali či správne vyplnili žiadosť a priložili všetky potrebné dokumenty.

Dokumenty zasielajte v nepremokavom obale napr. euro obale! Všetky potrebné dokumenty zašle poradcovy chovu! Bez potrebných dokumentov nebude možné žiadosť vybaviť!

Postup má informatívny charakter, žiadateľ je povinný si jeho správnosť prekontrolovať s chovateľským poriadkom.

Kontakt

BORDER COLLIE CLUB SLOVAKIA
Podkarpatská 16
90203 Pezinok
Slovensko