Uchovnenie

Ako postupovať pri žiadosti o uchovnenie psa/suky
 1. Pes/suka musí byť v majetku občana Slovenskej republiky
 2. Pes/suka musí byť zapísaný/á v slovenskej plemennej knihe psov (SPKP)
 3. Pes/suka musí dosiahnuť vek minimálne 18 mesiacov.
 4. Pes/suka musí mať urobené RTG na DBK a DLK s vyhodnotením do stupňa maximálne 2/2 (C/C). Pes/suka musí mať urobené RTG na OCD ramena. Pozitívny nález na OCD nevylučuje psa/suku z chovu.  RTG sa môže robiť od veku 12 mesiacov psa/suky.
 5. Pes/suka musí splniť podmienky jednej z 2 variant k uchovneniu (podmienky nájdete v chovateľskom poriadku BCCSK)
 6. Majiteľ psa/suky vyplní tlačivo žiadosť o uchovnenie. 

  Prvý variant uchovnenia:
   Do kolónky posudok z výstavy uvedie – miesto konania a druh výstavy, dátum, triedu, známku a rozhodcu. Do kolónky bonitácia uvedie – dátum, miesto, rozhodcu a bonitačný kód.

  Druhý variant uchovnenia:
   Do kolónky bonitácia uvedie – dátum, miesto, rozhodcu a bonitačný kód. Do druhej kolónky uvedie – šesť miestne registračné číslo farmy ktorej je vlastníkom, alebo na ktorej pracuje.
 
Ku kompletne vyplnenej žiadosti o uchovnenie priloží:
 1. Originál preukaz o pôvode – PP
 2. Kópiu posudku z výstavy, kópiu bonitačnej karty.
 3. Kópiu klubového tlačiva s vyhodnotením na RTG DBK, DLK a OCD. KÓPIA MUSÍ BYŤ OBOJSTRANNÁ = MUSIA TAM BYŤ NACIONÁLIE PSA/SUKY (MENO, SPKP, atď.)!

Prosíme všetkých majiteľov a chovateľov aby si pred zaslaním žiadosti o uchovnenie prekontrolovali či správne vyplnili žiadosť a priložili všetky potrebné dokumenty.
Všetky potrebné dokumenty zašle poradcovi chovu!

ORIGINÁL RODOKMEŇ (PP) ZASIELAJTE VŽDY VO VODEODOLNOM OBALE napr. euro obale! 
Bez potrebných dokumentov nebude možné žiadosť vybaviť!

Postup má informatívny charakter, žiadateľ je povinný si jeho správnosť prekontrolovať s chovateľským poriadkom.

Facebook
Email

Kontakt

BORDER COLLIE CLUB SLOVAKIA
Podkarpatská 16
90203 Pezinok
Slovensko